Γίνετε συνεργάτης της Χονδρικής στα καταπληκτικά προϊόντα μας

Προσωπικά δεδομένα

Γενικά:

Η παρούσα δήλωση της ιστοσελίδας μας, έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου] και έχει ως στόχο την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Η ιστοσελίδα μας φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας:

Η ιστοσελίδα μας δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβάλλεστε ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ιστοσελίδας μας ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές της σχέσεις με τους πελάτες ή από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά της,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ιστοσελίδα μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018 με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα για τον προαναφερόμενο σκοπό θεωρείται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

(Σημειώνεται ότι στις υπό α), β) και γ) περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων, δεν απαιτείται συναίνεση των πελατών/υποκειμένων των δεδομένων)

δ) έχετε συναινέσει ειδικά, ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων*.

Σημειώνεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πελατών από την ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

*Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας (τέτοια δε συναίνεση απαιτείται λ.χ. για την αποστολή προς εσάς από την ιστοσελίδα μας εντύπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς), έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση διενεργείται με σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα μας -απευθυνόμενο προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων- και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.

 

Είδος δεδομένων που επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας, δύνανται να έχουν περιέλθει σε γνώση της, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών της σχέσεων με τους πελάτες όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η ιστοσελίδα μας λαμβάνει από τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της ιστοσελίδας μας. Πρόκειται δε για τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο πελάτη
  • Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη
  • Χώρα Γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. & Χώρα Φορολογικής Κατοικίας
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση Κατοικίας
  • Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Κατοικίας, Τηλέφωνο Εργασίας, Email, Διεύθυνση Αλληλογραφίας.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους πελάτες πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των πελατών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από την ιστοσελίδα μας για τη διατήρηση των μεταξύ τους συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή της ιστοσελίδας μας με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις της.

Η ιστοσελίδα μας δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 

Δεδομένα ανηλίκων:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικους εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της ιστοσελίδας μας είναι:

α) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συμμετοχής των μεριδιούχων στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων/ ΟΣΕ (ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) που η ιστοσελίδα μας διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, βάσει των υποβαλλόμενων από τους πελάτες αιτήσεων συμμετοχής, εξαγοράς και εξαγοράς – επανεπένδυσης σε ΟΣΕ υπό τη διαχείριση/αντιπροσώπευση της ιστοσελίδας μας,

β) η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων της ιστοσελίδας μας με πελάτες, στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, της παροχής επενδυτικών συμβουλών, της λήψης και διαβίβασης εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και η ορθή και σύννομη εκτέλεση των μεταξύ τους συμβάσεων,

γ) η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών, αιτήσεων και αιτημάτων πελατών προς την ιστοσελίδα μας που δίδονται εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε ΟΣΕ που η ιστοσελίδα μας διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει ή παροχής σε αυτούς από την ιστοσελίδα μας επενδυτικών υπηρεσιών,

δ) η, στο πλαίσιο της διαχείρισης και/ή αντιπροσώπευσης ΟΣΕ και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της ιστοσελίδας μας, καθώς και η συμμόρφωσή της με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών,

ε) η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την ιστοσελίδα μας αιτημάτων πελατών ή η εξέταση παραπόνων πελατών και

στ) η λήψη από τους πελάτες έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την ιστοσελίδα μας για διαφημιστικούς / προωθητικούς λόγους.

 

Φύλαξη και χρόνος διακράτησης:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της ιστοσελίδας μας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την ιστοσελίδα μας σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ της ιστοσελίδας μας και πελάτη ή από την ολική εκ μέρους του πελάτη εξαγορά όλων των μεριδίων υπό διαχείριση και/ή αντιπροσώπευση ΟΣΕ του πελάτη, κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω χρονικά όρια δεν ισχύουν σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων επεκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της ιστοσελίδας μας μπορεί να είναι:

i) τρίτα πρόσωπα στα οποία η ιστοσελίδα μας έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και της παροχής υπηρεσιών σε πελάτες, καθώς και της συμμόρφωσής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

ii) τρίτα πρόσωπα με τα οποία η ιστοσελίδα μας συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της διαχείρισης και αντιπροσώπευσης ΟΣΕ και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες,

iii) οι εταιρίες διαχείρισης των ΟΣΕ που η ιστοσελίδα μας αντιπροσωπεύει, οι θεματοφύλακες τους, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο οι εταιρίες διαχείρισης και οι θεματοφύλακες των υπό την αντιπροσώπευση της ιστοσελίδας μας ΟΣΕ έχουν, δυνάμει σχετικής σύμβασης, αναθέσει την άσκηση λειτουργιών τους, στο πλαίσιο διαχείρισης/θεματοφυλακής των εν λόγω ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της για λογαριασμό τους εκτέλεσης λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών,

iv) κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης και

v) οι αρμόδιες για τον έλεγχο και τη λειτουργία τόσο των φορολογικών στοιχείων που η ιστοσελίδα μας διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, όσο και της ίδιας της ιστοσελίδας μας εποπτικές αρχές, καθώς και εν γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νόμιμων καθηκόντων της.

Η ιστοσελίδα μας έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της από αυτούς, τα δικαιώματά τους να είναι προστατευμένα.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διαθέτει τα εξής δικαιώματα:

α) δικαίωμα για ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους*,

β) δικαίωμα για υποβολή αιτήματος διόρθωσης,

γ) δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της ιστοσελίδας μας προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους,

ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του πελάτη και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ιστοσελίδας μας για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον) και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση τους, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ιστοσελίδα μας ή τρίτο μέρος.

*Επισημαίνεται ότι η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη συνδρομής νόμιμης υποχρέωσης της ιστοσελίδας μας περί απαγόρευσης γνωστοποίησης στοιχείων και πληροφοριών εφόσον συντρέχει περίπτωση δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 4557/2018 στο πλαίσιο της πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού τυχόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Ασφάλεια:

Η ιστοσελίδα μας έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων:

Η ιστοσελίδα μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη, όπως εκάστοτε ισχύει, στην ιστοσελίδα της www.3kip.gr, καθώς και στην έδρα της ιστοσελίδας μας Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα και στα καταστήματα του δικτύου διάθεσης των μεριδίων ΟΣΕ, δωρεάν. Η ανωτέρω πολιτική υπόκειται σε μονομερή τροποποίηση από την ιστοσελίδα μας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η επικαιροποιημένη δε έκδοσή της αναρτάται αμέσως στην παραπάνω ιστοσελίδα.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Η ιστοσελίδα μας δεν έχει ακόμη ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Τα τυχόν παράπονα από χρήστη ή πελάτη της ιστοσελίδας μας, όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: sidiropoulos-p@hotmail.com

Η ιστοσελίδα μας θα ενημερωθεί σύντομα, με τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο θα υποβάλλονται τυχόν παράπονα.